Stanovy občanského sdružení

I. Název a sídlo

Občanské sdružení Půjčovny lodí a kempy na Vltavě (dále jen sdružení) má sídlo v …………. Sdružení sídlí na adrese ………………………………………

II. Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem o organizované i soukromé splouvání řeky Vltavy, na ochraně přírody a krajiny kolem řeky Vltavy a na ochraně a rozvíjení kulturních, folklórních a historických památek Povltavského regionu.

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s regionální působností.

III. Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

IV. Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

V. Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká schválením písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. O přijetí člena se pořizuje zápis a novému členovi se sděluje písemně.

Sdružení vede evidenci svých členů.

2) Člen sdružení má právo:

3) Člen sdružení má povinnost:

4) Sdružení je oprávněno uplatnit vůči svému členovi níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:

5) Členství ve sdružení zaniká:

6) Veškeré vypořádání vůči členovi, ukončil členství ve sdružení, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení podle vnitřního předpisu.

VI. Organizační uspořádání

1) Strukturu sdružení tvoří:

2) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také, jestliže o to písemně požádá nejméně jedna třetina jejích členů nebo o to požádá výkonnývýbor, a to nejpozději do ….. dnů od požádání.

Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže s ním souhlasí nadpoloviční většina všech přítomných hlasujících.

Valná hromada je schopná usnášení, pokud je na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů sdružení.

Jednání valné hromady se řídí programem, který musí být součástí pozvánky. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím určený zástupce – člen sdružení.

Z jednání valné hromady musí být pořízen zápis, který podepisuje předseda a dva členové výkonného výboru. Zápis musí být rozeslán všem členům sdružení.

3) Valná hromada má následující pravomoci:

4) Výkonný výbor řídí činnost sdružení mezi jednáními valné hromady. Výkonný výbor tvoří ….. členové/členů sdružení, zvolení valnou hromadou. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však 1x za ….. měsíce. Předseda svolá schůzi VV také mimořádně na požádání kteréhokoli člena výkonného výboru, a to do jednoho týdne od požádání. Z jednání výkonného výboru musí být pořízeny zápisy, které budou na požádání k dispozici každému členu sdružení.

Výkonný výbor má tyto pravomoci:

5) Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Podepisuje za sdružení dokumenty, spolupodílí se na řízení sdružení. Předseda má povinnost účastnit se jednání výkonného výboru a každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti sdružení. Další kompetence předsedy určuje vnitřní předpis schválený valnou hromadou.

VII. Hospodaření sdružení

1) Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, dotací, grantů a darů.

2) Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí:

3) Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonnému výboru písemné zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly hospodaření předkládá výkonný výbor písemnou zprávu valné hromadě sdružení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Jménem sdružení jedná předseda nebo jím zmocněné osoby

2) Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů sdružení. Likvidaci majetku sdružení provede komise zvolená valnou hromadou.

3) Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze se souhlasem dvoutřetinové většiny hlasujících účastníků valné hromady.

4) Tyto stanovy schválila ustavující valná hromada v …………….. dne …………….